Giáo Dục

Giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Big Data VN chia sẻ tài liệu giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1 nằm trong Bài Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Để hiểu cách làm các bài luyện tập về trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, Big Data VN mời các em theo dõi tài liệu tham khảo giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1 ở đây.

Giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 137 sgk Toán 7 tập 1:

giai bai 65 trang 137 sgk toan 7 tap 1

GT:

– $bigtriangleup ABC$ cân tại A, $widehat{A}< 9^0$

– $BH perp AC (H in AC), CK perp AB (K in AB)$

– $BHbigcup CK = I$

KL:

– AH = AK.

– AI là phân giác của $widehat{A}$

a) Xét ΔABH vuông tại H và ΔACK vuông tại K có:
AB = AC (Do ΔABC cân tại A)
góc A chung
=> ΔABH = ΔACK (cạnh huyền – góc nhọn) ⇒ AH = AK (hai cạnh tương ứng).

b) Xét ΔAIK vuông tại K và ΔAIH vuông tại H có:
AH = AK (theo phần a)
AI chung
=> ΔAIK = ΔAIH (cạnh huyền – cạnh góc vuông).
=> góc IAK = góc IAH (hai góc tương ứng)
=> AI là tia phân giác của góc $widehat{A}$.

Giải bài 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1:

giai bai 66 trang 137 sgk toan 7 tap 1

+ Hai tam giác vuông AMD và AME ($widehat{D} = widehat{E} = 90^0$) có:

AM chung

$widehat{AMD} = widehat{MAE}$ (GT)

=> ΔAMD = ΔAME ( cạnh huyền – góc nhọn)
=> MD = ME và AD = AE ( Hai cạnh tương ứng) (1)
+ Hai tam giác vuông MDB và MEC  $widehat{D} =  widehat{E} = 90^0$ có
MB = MC (GT)
MD = ME (chứng minh trên)
=> ΔMDB = ΔMEC ( cạnh huyền – cạnh góc vuông)
=> BD=CE ( hai cạnh tương ứng) (2)
Từ (1) và (2) => AD+BD=AE+CE => AB=AC.
+ Xét ΔAMB và ΔAMC có:
MB = MC (GT)
AB = AC (chứng minh trên)
AM chung
=> ΔAMB = ΔAMC.

Các em xem lại tài liệu Giải bài 63, 64 trang 136 sgk Toán 7 tập 1 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page